Öncelikle fonksiyondan bahsetmek istiyorum. Her han-
gi bir işlemde size yardımcı olmak amaçlı .Net platformunun içerisinde bulunan hazır fonksiyonlar vardır.
Bunlar gerek matematiksel, gerekse metin veya tarih olsun, çok büyük kolaylıklar sağlar. Örneğin bugünün tarihi almak istiyorsanız, bunun için çeşitli kodlar yazarsınız; bu kod fazlalıkları olmasın diye. .Net’te bunu sağlayacak tek kod parçacığı bulunmakta. Gelelim şimdi matematiksel
fonksiyonlara.
.Net uygulamalarında matematik fonksiyonlar “Math” sınıfı olarak tanımlanmıştır. Bu sınıfı kullanarak istediğiniz matematiksel fonksiyonu çalıştırabilirsiniz. Anlatacaklarım en çok kullanılan fonksiyonlardır. Şimdi o fonksiyonları tanıyalım.
Abs :
Bu fonksiyon sayesinde istediğiniz bir sayının pozitif değerini döndürebilirsiniz. Fonksiyonda dikkat edilecek olan husus pozitif sayılar için aynı değeri, negatif sayılar içinse sayıyı
pozitife çevirerek döndürmesidir.
Private Sub Button1_Click(ByVal
sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.
Click
Dim Sayi, Abs As Integer
Sayi = TextBox1.Text
Abs = Math.Abs(Sayi) ‘Pozi-
tif Değerini buldu.
MessageBox.Show(Abs)
End Sub
Ceiling:
Girilen değerin büyüğüne yuvarlatılarak geriye döndürmesini sağ-
lar. Örneğin: “5.3” veya “5.9” olması
önemli değildir, ikisini de “6” olarak
yuvarlar.
Private Sub Button1_Click(ByVal
sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.
Click
Dim Sayi, Ceiling As Double
Sayi = TextBox1.Text
Ceiling = Math.Ceiling(Sayi)
‘Büyüğe yuvarlar.
MessageBox.Show(Ceiling)
End Sub
Floor:
“Ceiling” fonksiyonun tersi olarak da düşünülebilir. ”Floor” fonksiyonu da küçük tam sayıya yuvarlar. Örneğin, girilen değer “5.1” veya “5.8” olması önemli değil, geriye döndü-
rülen değer “5” olacaktır. Negatif sayılarda da durum aynıdır. ”-5.1” yuvarlandığında “6” olacaktır.
Private Sub Button1_Click(ByVal
sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.
Click
Dim Sayi, Floor As Double
Sayi = TextBox1.Text
Floor = Math.Floor(Sayi)
‘Küçüğe yuvarlar.
MessageBox.Show(Floor)
End Sub
IEEERemainder:

Parametre olarak girilen reel sayının ondalıklı kısmını veya tam sayı olabilmesi için gerekli olan ondalıklı sayıyı döndürür. Hangisini döndüreceği İkinci olarak belirtilen sayı ile belirlenir. Örneğin, ”3,22345” sayısının tam sayı olabilmesi için gerekli
sayıyı bulur. Bu da “-0,77655” toplayınca “4” olacaktır.
Private Sub Button1_Click(ByVal
sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.
Click
Dim Sayi, IEEERemainder As
Double
Sayi = TextBox1.Text
IEEERemainder = Math.
IEEERemainder(Sayi, 2)
MessageBox.
Show(IEEERemainder)
End Sub
Log:
Girilen double türündeki değerin ikinci olarak verilen tabana göre logaritmasını alır.
Private Sub Button1_Click(ByVal
sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.
Click
Dim Sayi, Log As Double
Sayi = TextBox1.Text
Log = Math.Log(Sayi, 10)
MessageBox.Show(Log)
End Sub
Log10:
Girilen değerin 10 tabanına göre logaritmasını alır. Bu fonksiyonda 10 tabanının dışında başka tabanlar kullanılamaz. Öyle durumlarda Log fonksiyonunu kullanmak gerekir.
Private Sub Button1_Click(ByVal
sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.
Click
Dim Sayi, Log10 As Double
Sayi = TextBox1.Text
Log10 = Math.Log10(Sayi)
MessageBox.Show(Log10)
End Sub
Max:
Girilen değerlerin büyük olanını
verir.
Private Sub Button1_Click(ByVal
sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.
Click
Dim Sayi1, Sayi2, Sonuc As
Double
Sayi1 = TextBox1.Text
Sayi2 = textbox2.text
Sonuc = Math.Max(Sayi1,
Sayi2)
MessageBox.Show(Sonuc)
End Sub
Min:
Max fonksiyonunun tersidir; küçük
olan sayıyı verir.
Private Sub Button1_Click(ByVal
sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.
Click
Dim Sayi1, Sayi2, Sonuc As
Double
Sayi1 = TextBox1.Text
Sayi2 = textbox2.text
Sonuc = Math.Min(Sayi1,
Sayi2)
MessageBox.Show(Sonuc)
End Sub
Pi:
Matematikte kullandığımız pi sayısıdır. Bu diğer fonksiyonlardan de-
ğildir, parametresi yoktur. Değeri “3,14159265358979” yaklaşık olarak “22 / 7”dir. Aşağıdaki örnekte dairenin alanını hesapladım; istenirse pi sayısı tek başına da kullanılabilir.
Private Sub Button1_Click(ByVal
sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.
Click
Dim DA, YarıC As Double
YarıC = TextBox2.Text
DA = Math.PI * YarıC * YarıC
MessageBox.Show(DA)
End Sub
E:
Matematikteki e sayısını ifade
eder.Pi sayısı gibi parametresi yoktur
değeri”2,711828182845905”dir.
Private Sub Button1_Click(ByVal
sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.
Click
Dim Sonuc As Double
Sonuc = 10 * Math.E
MessageBox.Show(Sonuc)
End Sub
Pow:
Üslü sayılar için kullanılan fonksiyondur. İki parametresi vardır: Birinci parametresi üssü alınacak sayı, ikinci parametresi ise kuvvetidir.
Private Sub Button1_Click(ByVal
sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.
Click
Dim DA, YarıC As Double
YarıC = TextBox2.Text
DA = Math.PI * Math.
Pow(YarıC, 2)
MessageBox.Show(DA)
End Sub
Round:
Ondalık sayıların hassasiyetini ayarlayabileceğiniz bir fonkiyondur.
ilk parametresi tam sayı kısmı ikinci parametresi ise ondalıklı kısmından gösterilecek rakam sayısıdır.ondalık kısmından kalan kısım yuvarlatılır.
Private Sub Button1_Click(ByVal
sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.
Click
Dim Sayi, Sonuc As Double
Sayi = TextBox1.Text ‘Onda-
lıklı sayı (3.4578)
Sonuc = Math.Round(Sayi, 2)
MessageBox.Show(Sonuc)
‘Görünecek sayı (3.46)
End Sub
Sing:
Girilen sayının pozitif,negatif ve sıfır olup olmadığını belirleyen fonsiyondur. Pozitif ise (“1”), Negatif ise (“-1”) ve Sıfır ise (“0”) değerini verir.
Private Sub Button1_Click(ByVal
sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.
Click
Dim Sayi, Sing As Double
Sayi = TextBox1.Text ‘-6 olarak girilirse
Sing = Math.Sign(Sayi)
MessageBox.Show(Sing) ‘-1
değerini verir
End Sub
Sqrt:
Bu fonksiyon girilen sayının karekökünü döndürür.Girilen sayının reel veya tam sayı olması önemli değil.Bu fonksiyonu anlamanız için dik üçgenin hipotenüsünü bulalım.
Private Sub Button1_Click(ByVal
sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.
Click
Dim DK, H, Hipotenus As
Double
DK = TextBox1.Text ‘Dik Ke-
nar
H = TextBox2.Text ‘Yükseklik
Hipotenus = Math.Sqrt(Math.
Pow(DK, 2) + Math.Pow(H, 2))
MessageBox.Show(Hipotenus)
End Sub