+ Konuya Yorum Yap
Sonuçlar 1 den 1 in 1

Konu: 2011 Pasaport Ücretleri Harç Ücretleri Güncel e-Pasaport Harç ve Defter Ücretleri

                  
   
 1. #1
  Super Moderator
  Katılım Tarihi
  Feb 2011
  Mesajlar
  802

  2011 Pasaport Ücretleri Harç Ücretleri Güncel e-Pasaport Harç ve Defter Ücretleri
  e-Pasaport Harç ve Defter Bedelleri

  Pasaport harç ve defter bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (6) sayılı tarife ve Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır.

  20 Haziran 2010 tarihli ve 27617 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 07.06.2010 tarihli ve 2010/512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (6) sayılı tarifede yer alan pasaport harçları 20.06.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

  Yeni harç ve defter bedellerini öğrenmek için 2011 Harç Tutarları linkini tıklayabilirsiniz.

  * 05.07.2010 tarihinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 2010/1 sayılı iç genelge uyarınca, 20 Haziran 2010 tarihinden önce harcı tahsil edilmiş olmakla birlikte bu tarihten (20.06.2010) itibaren düzenlenen veya temdit edilen pasaportlar için, tarifedeki harç tutarlarının değişmesinden kaynaklanan fark harç tutarının başvuru sahiplerine iadesi mümkün bulunmaktadır.

  Diğer taraftan, 20.06.2010 tarihinden önce düzenlenmiş veya temdit edilmiş pasaportlara ilişkin olarak ödenen harçlarda söz konusu farka isabet harcın ise iade edilmesine imkan bulunmamaktadır.

  Bu çerçevede, pasaport harçlarına ilişkin iade talepleri için pasaport aslı ve harcın ödenmiş olduğuna ilişkin alındının aslı veya tahsilatı yapan muhasebe birimi tarafından onaylanmış örneği ile tahsilatı yapan veya adına tahsilat yapılan birime (vergi dairesi/malmüdürlüğü/muhasebe müdürlüğü) başvurulması ve ibraz edilen pasaportun 20.06.2010 tarihinden (bu tarih dahil) sonra düzenlendiği veya temdit edildiğinin anlaşılması halinde fazla tahsil olunan harç başvuru sahibine iade edilebilecektir.

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  UMUMA MAHSUS PASAPORTLAR İÇİN

  - Nüfus cüzdanının aslı (TC Kimlik numaralı)
  - Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet beyaz fonlu biyometrik vesikalı fotoğraf (yurt dışı başvurular için 1 adet yeterlidir)
  - Varsa daha önceden alınmış pasaportlar
  - Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont (Yurt içinde yatırılacak defter ve harç bedelleri dekontlarına "tahsil edilmiştir" kaşesinin basılması, 1.nüshasının vatandaşa verilmesi ve dekontta tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir).
  (Yurt dışında, başvurulan konsolosluğa yatırılmaktadır)
  -Pasaport harç bedelinin yatırıldığına dair dekont (Yurt içinde yatırılacak defter ve harç bedelleri dekontlarına "tahsil edilmiştir" kaşesinin basılması, 1.nüshasının vatandaşa verilmesi ve dekontta tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir).
  (Yurt dışında, başvurulan konsolosluğa yatırılmaktadır).

  Başvuru sahibinin durumuna göre talep edilebilecek diğer belgeler

  - Askerlik tecil veya terhis belgesi (yurt dışında yaşayan erkekler için)
  - Reşit olmayan çocuklardan, anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin noterden veya pasaport şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname
  - Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa, mahkeme tarafından atanmış vasisinin noterden veya bizzat pasaport şubesine gelerek vereceği muvafakatname
  - (Eski tip pasaport işlemleri için) Mesleğe ilişkin belge (işçi, ihracatçı, ithalatçı, kasap, gazeteci, şoför ile kamu görevlilerinin bu görevlerini belgelendirmeleri gerekmekte, diğer meslek sahiplerinin beyanlarına göre işlem yapılmaktadır)
  - Yurt dışında işçi olarak çalışanlar ile bu kişilerin eş ve çocukları başvuracaklar ise iş ve işçi bulma kurumundan alacakları belge.
  - Türkiye'deki üniversitelerde çalışan öğretim elemanları ile öğrenim gören öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmak üzere veya eğitim amacıyla yurt dışına çıkışlarında ilgili üniversiteden alacakları ve ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı'na onaylatacakları harçsız pasaport talep yazısı
  (Bu kişilere, pasaport kanununun 15. maddesinde belirtilen sürelerle sınırlı kalmak kaydıyla yurt dışına gidip gelecekleri süreler kadar harçsız pasaport tanzim edilir. 6 aydan daha az süreli belge getirenlere 6 ay; 6 aydan daha fazla süreli belge getirenlere 1 yıl; 1 yıldan daha fazla süreli belge getirenlere 2 yıl süreli harç muafiyeti uygulanır.

  Yukarıda belirtilenler dışındaki kişiler ise Milli Eğitim Bakanlığından alacakları yazıyı başvuracakları merkeze ibraz edeceklerdir.
  - Mahkeme yoluyla ad, soyad, yaş vb. değişiklikler yaptırmış veya nüfus nakli yaptırmış olan kişilerden ise kesinleşmiş mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir.

  HUSUSİ PASAPORTLAR İÇİN

  - a) Çalışanlar için, çalıştıkları kurumun yetkili amiri tarafından onaylanmış matbu talep formu (emekli olan veya çekilme sebebiyle kurumlarıyla ilişiği kesilen hak sahipleri pasaport başvuru formlarını bulundukları ilin pasaport şube müdürlüklerinden temin edebilirler)

  b) Emekli olma veya görevden çekilmek (istifa) suretiyle görevlerinden ayrılmış olanların emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesini gösteren, kurumlarından alacakları mühürlü belge

  c) 01.08.1997 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı tarafından, bu tarihten sonra İl Emniyet Müdürlükleri tarafından "Emekli" sıfatıyla kendisine, eşine veya çocuklarına düzenlenmiş hususi pasaportlarının değiştirilmesi talebinde bulunanların emekli cüzdanlarının aslı ve fotokopisi

  - Nüfus cüzdanının aslı (TC Kimlik numaralı)
  - Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet beyaz fonlu biyometrik vesikalı fotoğraf (yurt dışı başvurular için 1 adet yeterlidir)
  - Varsa daha önceden alınmış pasaportlar
  - Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont (yurt dışında, başvurulan konsolosluğa yatırılmaktadır)

  * Hususi pasaport başvuruları yurt içinde yalnızca İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmektedir.
  * Hususi pasaportlar harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.

  Başvuru sahibinin durumuna göre talep edilebilecek diğer belgeler

  - Reşit olmayan çocuklardan, anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin noterden veya pasaport şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname
  - Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa, mahkeme tarafından atanmış vasisinin noterden veya bizzat pasaport şubesine gelerek vereceği muvafakatname
  - Hak sahibinin vefatı durumunda eşinin vukuatlı nüfus kayıt örneği (hak sahibinin eşinin nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının "Dul" ibaresi ile yenilenmesi gerekmektedir)
  - Başvuru sahibinin eşinin ve 7 yaşından gün almış çocuklarının başvuru sırasında parmak izlerinin alınması gerektiğinden bizzat başvuruya gelmeleri gerekmektedir. Ancak hak sahibinin başvuruya gelememesi durumunda eşinin ve çocuklarının pasaport almalarına ve pasaport işlemlerini yürütmelerine rıza gösterdiğine ilişkin hak sahibi tarafından verilecek muvafakatname, vekaletname ya da taahhütname ibraz edilmesi durumunda, hususi pasaport düzenlenerek kendilerine veya kanuni temsilcilerine teslim edilecektir.
  - Hususi pasaport talebinde bulunan kadın eşinden boşanmışsa ve velayeti kendisinde olan çocuklarına hususi pasaport çıkarmak istiyorsa, vukuatlı nüfus kayıt örneği ya da kesinleşmiş mahkeme kararı
  - Hususi pasaport hak sahibinin yanında, eşine, ergin olmayan (18 yaşını ikmal etmemiş) çocuklarına, (müracaat tarihi itibariyle ay, gün ve yıl dikkate alınacaktır)ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar (Açıköğretim Lisesi ve Açıköğretim Fakültesi dahil öğrenim gördüğü okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile), yine ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan; aynı zamanda bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekkülü Devlet hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Ancak, hususi pasaport alma şartlarına haiz hak sahibinin ergin olan ancak eğitim ve öğretimine devam etmeyen çocuklarının evli bulunmasa veya iş sahibi olmasa da hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunmamaktadır.
  - Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine, başkasıyla evlenmemiş olmaları kaydıyla hususi pasaport verilir. Dul eşin başkasıyla evlenip boşandıktan sonra nüfus kaydı hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden eşinin nüfus kaydına dönse dahi vefat eden eşinden dolayı kendisine hususi pasaport verilememektedir. Bu işlemle ilgili olarak, eşinin vefatından sonra kendisinin bir daha evlenmediğini belgeleyen nüfus kayıt örneği getirilmesi gerekmektedir.

  HİZMET PASAPORTU İÇİN

  - Başvuru sahibinin, mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış Hizmet Pasaportu Talep Formu
  - Nüfus cüzdanının aslı (TC Kimlik numaralı)
  - Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet beyaz fonlu biyometrik vesikalı fotoğraf (yurt dışı başvurular için 1 adet yeterlidir)
  - Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont (yurt dışında, başvurulan konsolosluğa yatırılmaktadır)

  * Hizmet pasaportu başvuruları yurt içinde yalnızca İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmektedir.
  * Hizmet pasaportları harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.
  * Hizmet pasaportu başvuruları:
  - görev için seyahat edilecek ülke vize istemiyorsa, seyahat gününe en erken 15 gün kalarak,
  - görev için seyahat edilecek ülke vize istiyorsa, seyahat gününe en erken 25 gün kalarak kabul edilmektedir.

  Bu sürelerden daha önceden yapılan hizmet pasaportu başvuruları kabul edilmemektedir.

  Başvuru sahibinin durumuna göre talep edilebilecek diğer belgeler

  - Daha önceden herhangi bir pasaport alınmışsa ilgili pasaport şubesine iade edilmesi, daha önce alınmış umuma mahsus pasaportları, hizmet pasaportu alırken ilgili pasaport şubesine iade edenler, formdaki ilgili bölüme umuma mahsus pasaportlarını ilgili pasaport şubeye teslim ettiklerini ve geri almadıklarını beyan edecekler, ancak sözkonusu pasaport dosyalarında bulunamaz ise, umuma mahsus pasaportlarına kayıp işlemi yapılarak, beyan edenler hakkında T.C.K.'nın 206. maddesine göre yalan beyanda bulunmaktan, formu onaylayan kurum yetkilileri hakkında ise "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu"ndan işlem yapılmaktadır. Bu nedenle, daha önceden alınmış umuma mahsus pasaportlar hak sahiplerinde ise mutlak surette başvuru sırasında getirilmesi, hak sahiplerinde değilse formun ilgili bölümüne doğru beyanda bulunulması gerekmektedir.
  - Reşit olmayanlar için, kanuni temsilcilerinin noterden veya pasaport şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname
  - Başvuru sahibinin eşinin ve 7 yaşından gün almış çocuklarının başvuru sırasında parmak izlerinin alınması gerektiğinden bizzat başvuruya gelmeleri gerekmektedir.

  DİPLOMATİK PASAPORT İÇİN

  Diplomatik pasaport başvurusu için gerekli başvuru formunu indirmek, diğer gerekli belgeleri öğrenmek ve ayrıntılı bilgi edinmek için Diplomatik e-Pasaport Başvurusu / T.C. Dışişleri Bakanlığı adresini ziyaret edebilirsiniz.


  Last edited by HODJ@; 30-04-2011 at 11:23 PM.

+ Konuya Yorum Yap

Benzer Konular

 1. Yanıtlar: 0
  Son Mesaj: 30-04-2011, 10:53 PM
 2. Yanıtlar: 0
  Son Mesaj: 30-04-2011, 10:12 PM
 3. Yanıtlar: 0
  Son Mesaj: 29-04-2011, 12:31 AM
 4. Yanıtlar: 0
  Son Mesaj: 28-04-2011, 10:13 PM

Bu Konu İçin Etiketler

Bookmarks

Mesaj İzinleri

 • Yeni Konu Gönderebilirsiniz
 • cevap gönderebilirsiniz
 • Eklenti Gönderemezsiniz
 • Mesajınızı gönderemezsiniz
 •