Aşağıdaki cümleleri Doğru (D) veya Yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.
1 Transformatörler, elektromanyetik endüksiyon prensibine göre
çalışırlar. D
2 Mantel tipi nüve yüksek gerilimli ve yüksek güçlü transformatörlerde
kullanılır. Y
3 Transformatörlerde üç tip nüve vardır. D
4 Nüve tek parça demirden imal edilir. Y
5 En basit bir transformatör primer, sekonder ve yardımcı sargıdanoluşur. Y
6 Primer sargının gerilimi sekonder sargının geriliminden büyük ise bu
tip transformatörlere düşürücü tip transformatör denir. D
7 Yükseltici tip transformatörün primer sargısı kalın telden az sipirli,
sekonder sargısı ise ince telden çok sipirli olarak imal edilir. D
8 Düşük gerilimli ve düşük güçlü transformatörler genellikle dilimli
sargı şeklinde sarılır. Y
9 Değişken manyetik alanı alternatif akım oluşturur. D
10 Transformatörler doğru akımda çalışırlar. Y
11 Transformatörler alternatif akımı doğru akıma çevirirler. Y
12 Transformatörler şebeke frekansını değiştirirler. Y
13 Düşürücü tip, yükseltici tip, güvenlik ve ölçü transformatörleri bir
fazlı transformatör çeşitleridir. D
14 Sekonder sargıda indüklenen gerilim, sekonder sipir sayısı ile doğru orantılıdır. D
15 Sekonder sargıda indüklenen gerilimin frekansla bir ilişkisi yoktur. Y
Aşağıdaki cümleleri Doğru (D) veya Yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.
1-Transformatörlerde primer ve sekonder taraflar bir iletkenle birbirlerine bağlıdır. Y
2 Üç fazlı transformatör yapı ve çalışma bakımından bir fazlı transformatörlere benzerler. D
3 Üç fazlı transformatör yerine aynı özellikte üç adet bir fazlı transformatör kullanılabilir. D
4 Üç fazlı transformatörün bir fazında arıza meydana geldiğinde diğer iki faz çalışmasına devam eder. Y
5 Üç fazlı transformatör nüvelerinin birer yüzeyi yalıtılmış demirden yapılmıştır Y
6 Üç fazlı transformatörlerde çekirdek tipi ve mantel tipi nüveler kullanılır. D
7 Üç fazlı transformatörlerde üç fazın hepsine bir primer sargısı ve bir sekonder sargısı bulunur. D
8 Üç fazlı transformatörlerde bir fazlı transformatörlerde olduğu gibi üç tip sarım şekli vardır. D
9Transformatör sargılarının izolasyonu özelliğini kaybetse ya da izolasyonu olmasa bile transformatörler çalışmaya devam eder. Y
10 Üç fazlı transformatörlerin primer ve sekonderleri sadece üçgen ve yıldız bağlanabilir. Y
Aşağıdaki cümleleri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak değerlendiriniz.
1Alçak gerilim sargısı altta, yüksek gerilim sargısı üstte
olacak şekilde sarım yapılır. D
2 OG / YG transformatörlerinde sadece yağ ile soğutma
yapılır. Y
3 Trafo kazanı içindeki yağın özelliği çok önemli değildir. Y
4 OG / YG trafolarında sadece silindirik sargı yapılır. Y
5 OG / YG transformatörlerinin çalışma prensibi küçük
güçlü transformatörlerden farklıdır. Y
6 Transformatör sargı bağlantı şeklinin önemi yoktur. Y
7 OG / YG transformatörlerde bağlantı gruplarının
doğruluğu çok önemlidir. D
8 OG / YG transformatörlerde soğutma sembolü dört
harften oluşur. D
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru(D) ya da yanlış(Y) olarak cevaplandırınız.
1. Oto trafoları elektrik enerjisinin frekansını değiştirir. Y
2. Oto trafoları elektrik enerjisinin gücünü yükseltir. Y
3. Oto trafoları elektrik enerjisinin gücünü düşürür. Y
4. Oto trafoları elektrik enerjisinin akımını alçaltır veya yükseltir. D
5. Oto trafoları elektrik enerjisinin gerilim etkisiyle çalışır. D
6. Oto trafoları verimleri oldukça düşüktür Y
7. Oto trafoları bir çeşit elektrik makinesidir. Y
8. Primer sargısı kalın kesit az sipirden oluşur. D
9. Sekonder sargısı kalın kesit az sipirden oluşur. Y
10. Sekonder devre gücü trafonun anma gücü olarak değerlendirilir. D
11. Ortak sargıda oluşan güç trafonun tip gücüdür. D
12. Gövde de silisyumlu çelik sac paketleri kullanmamızın sebebi
trafoların hafif olması içindir. D
12. Kaçak akı devresini gövdeden tamamlayan akıdır.
13. Sekonder sargılarda indüklenen (oluşan) gerilimin değeri;
primer kısımdaki sadece gerilim değerine bağlıdır. Y
14. Oto trafolarının bir tarafında tehlikeli, diğer tarafında
tehlikesiz gerilim bulunması, yani giriş ve çıkış gerilimleri
arasındaki farkın büyük olması çok sakıncalıdır. Y
15. Oto trafolarında primer sargı, hem primer sargı, hem de
sekonder sargı olarak görev yapacak durumdadır. Y
16. Oto trafoları bir potansiyometre gibi kullanılamaz. D
17. Oto trafoları gerilimi azaltarak asenkron motorlara yol
vermede, gerilim yükseltmede, enerji iletim ve dağıtım şebekeleri
ile bunlara ait hatlardaki gerilim düşümlerini karşılamakta ve
çeşitli gerilimlerin elde edilmesinde kullanılır. D
18. Oto trafolarında sekonder gerilimi, primer geriliminin
yarısından küçük olursa bakır kayıpları azalır. Y