1. Vinçlerde ne tip elektrik motoru kullanılmaktadır?
2. Motor seçimi yapılırken yük momentinin %15–20 fazla seçilmesinin nedeni nedir?
3. Asenkron motorlarda kullanılan rotorlar nelerdir?
4. Vinç kumanda elemanlarınerede bulunur?
5. Kumanda panosunun vinç üzerinde monte edileceği yer seçilirken nelere dikkat
edilmelidir?
6. Uzaktan kumanda modülünde mutlaka bulunmasıgereken buton hangisidir?
7. Dişli gruplarının dayanıklıolmasıve çarpılmaya maruz kalmamasıiçin nasıl bir
işlem uygulanmaktadır?
8. Dişli sisteminin sessiz çalışmasıiçin yapılan işlem nedir?
9. Dişlilerin üzerinde bulunduğu miller neden yataklanmalıdır?
Aşağıdaki cümleleri “doğru” veya “yanlış” biçiminde değerlendiriniz.

10. Elyaf halatların kopma mukavemetleri yüksektir.
11. Halatın merkezinde bulunan ve demetlere destek görevi yapan elyaf veya çelik tele
öz denir.
12. Kordonların sarımıile kordonu meydana getiren tellerin sarımıaynıise çapraz
sarımlıhalat olarak adlandırılır.
13. Sağa doğru sarımıolan kordonlar “S” harfi ile gösterilir.
14. Halatın tambura düzenli bir şekilde sarılmasınısağlayan parçaya kılavuz denir.
15. İp halatlar ıslak olduklarında kurutulmalıdır.
16. Çelik halat uçlarıtambura bağlanmamalıdır.
17. Yükün kaldırılacağıen alt ve en üst seviyeler geçildiğinde elektrik akımınıkesecek
swiçler konmalıdır.
18. Naylon ve perlon gibi suni elyaflardan yapılan halatlara sentetik elyaflıhalatlar adı
verilir.
19. Sentetik elyaflıhalatlar soğukta donar ve ıslak halde eğilmez.
20. ( ) Sınır anahtarı, istenilen mekanik hareketi algılayan ve bu hareket sonucunda
kontaklarının konumunu değiştiren elektrik anahtarlarıdır.
21. ( ) Sınır anahtarlarıyla sensörler karşılaştırıldığında, sınır anahtarlarıtitreşimlerden
daha az etkilenir.
22. ( ) Sınır anahtarlarıçalışmak için harici beslemeye ihtiyaç duyar.
23. ( ) Avometre ile optik sensörlerin çalışıp çalışmadığıkontrol edilebilir.
24. ( ) Avometre ile sınır anahtarlarının çalışıp çalışmadığıkontrol edilebilir.
25. ( ) Optik sensörlerin ekran ve varsa yansıtıcılarıtemiz tutulmak zorundadır.
26. ( ) Manyetik sensörler ana tahrik zincirinin gevşemesini de algılayabilir.
27. ( ) Sınır anahtarlarınıdeğiştirirken pano elektriğinin kesilmesine gerek yoktur. Stop
butonuna basılmasıyeterlidi
Aşağıdaki sorularıcevaplayınız.
28. Aşağıdakilerden hangisi fren kontağının görevlerinden biri değildir?
A) Frenlemenin durumunu, frenleme var/frenleme yok bilgisini kontrol katına
vermek
B) Kontrol ünitesinden fren yap komutu geldiğinde bu komutun uygulanma
durumunu kontrol ünitesine bildirmek
C) Kontrol ünitesinden freni bırak bilgisi geldiğinde bu komutun uygulanma
durumunu kontrol ünitesine bildirmek
D) Palet sarsıntıbilgisini kontrol ünitesine bildirmek
29. Aşağıdakilerde hangisi mikro anahtar yerine manyetik sensör kullanmasıdurumunda
ortaya çıkan dezavantajlardan değildir?
A) Maliyet artar.
B) Algılama hassasiyeti bozulur.
C) Montaj zorluğu ortaya çıkar.
D) Harici beslemeye ihtiyaç duyulur.
30. Sistem elektriği kesildiğinde frenlerin durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Frenler sıkılıdır.
B) Frenler boştadır.
C) Frenler önce sıkılıayarlanan süre sonunda boştadır.
D) Frenler önce boşta ayarlanan süre sonunda sıkılıdır.
31. ( ) Yürüyen merdivenin girişinde en az üç basamak bulunur.
32. ( ) Yürüyen yol paleti tahrik zinciri ile çekilerek hareket eder.
33. ( ) Basamak tekerliği kılavuz rayıüzerinde hareket eder.
34. ( ) Bir basamak zarar gördüğünde bir önündeki ve bir arkasındaki basmaklarla
beraber komple değiştirilir.
35. ( ) Yürüyen merdiven/yol sistemlerinde genel bakımlarda basamakların sökülmesine
gerek yoktur.
36. ( ) Basamak genişliği artırılırsa tahrik motorunun gücü de artmalıdır.
37. ( ) Yürüyen merdiven/yol sistemlerinde el bandıiçin yaz ve kışayarlarına gerek
duyulurken basamak zinciri için böyle bir gereklilik yoktur.
38 . Motor fren kontağının kullanılış amacını yazınız
39-Yürüyen merdiven / yol tarak kontağının kullanılış amacını yazınız.
40-Yürüyen yol/merdivenlerde zincir kontağının kullanılış amcını yazınız.
41-Basamak kırılma kontağının görevini yazınız.
42Vinçler yükü kaldırma bakımından kaç guruba ayrılır yazınız
43-Elyaf Halatların özelliklerini yazınız.
44-Modern yürüyen yollar kaç sınıfa ayrılır yazınız.
45-Yürüyen yolun bölümlerini yazınız.
46- Yürüyen merdivenlerde tarağın görevini yazunıuz.
47-Tempreleme işleminin ysapılış amacını yazınız.
48-Barika t ve ve kurma özelliğini yazınız.
49-Sınır anahtarları kontak durumunu çiziniz.
50-Endüktif sensör blok diyagramını çiziniz.

CEVAPLAR
1- Bilezikli asenkron motorkullanılır.
2- Dişli kutusu verimi ve sürtünmelerin olmasınedeni ile.
3 -Sincap kafesli (Kısa devreli rotor) ve Bilezikli rotor (Sargılırotor)’dur
4 -Kumanda panosunda
5- Dışetkenlerden etkilenmeyecek; teknisyenin rahat ve güvenli bir şekilde çalışmasına olanak verecek bir yere.
6- Kilitli emniyet butonu bulunmalıdır.
7- Isıl işlem uygulanmaktadır.
8-Rulman ve geçme yerleri taşlanarak sessiz çalışmalarısağlanmaktadır.
9- Sürtünmeyi azaltmak ve rahat çalışmasınısağlamak için.
10 Y
11 D
12 Y
13 Y
14 D
15 D
16 Y
17 D
18 D
19 Y
20. D
21. Y
22. Y
23. D
24. D
25. D
26. D
27. Y
28. D
29. B
30. A
31. Y
32. D
33. D
34. Y
35. Y
36. D
37 Y
38-Frenleme bilgisini kontrol katına verir. Fren motoru ya da bobinleri hareket ettiğinde buradaki mikro anahtar
konum değiştirir. Böylece anahtarın açık ya da kapalıolma durumuna göre kontrol katıfren devresinin durumunu saptar
39-Yürüyen merdiven/yol sistemlerinde palet/basamak ile taraklar arasında bir sıkışma olduğunda, sistem bunu tarak kontağıyla fark eder. Sisteme zarar gelmesini engellemek için hareketi durdurur.
40- Zincirlerin çalışma sırasında aşırı esnekleşerek sistemin zarar görmesini engeller.
41-Basamaklar döküm malzemelerdir. Yanlışkullanma, ağır malzeme taşıma, sert bir cismin sıkışması, dışarıdan darbe alma gibi sebeplerden dolayıkırılmaya uğrayabilir. Bu kırık basamak, insanlar tarafından zamanında fark edilmezse kazalara sebebiyet verir.
42- a- Halatlıvinçler b-Zincirli vinçler
43-Elyaf halat bağları, bükülebilme özelliklerinden dolayığümlenmeye elverişlidir,
ayrıca sarıldıklarıyükleri zedelemezler. Fakat kopma mukavemetleri düşük olduğundan hafif
yükler için elverişlidir.

44- a- Kısa mesafelerde hızı1 m/s kadar olan yürüyen yollar b-Uzun mesafelerde ve yüksek hızlarda (7 m/s kadar) çalışan yollar
45- 1.Tahrik 2.Çıkış3. Bant 4. El Bandı5. Giriş6. Gerdirme 7.Rulo Destekler
46- Taraklar sahanlıklarda yolcuların geçişlerini kolaylaştırmak için yapılmış, basamak ya
da paletlerle iç içe geçen parçalardır. Tarak plakası, sabit kat ile hareketli basamak arasındaki
parçadır.
47-Temperleme işlemi: Yatay hat üzerinde, camın dışyüzeylerine basınç gerilimi, cam
ortasına ise dolaylıbir çekme gerilimi kazandırmak için ısıtma ve soğutma aşamalarınıiçerir.
48 – a -Barikatların kurulumunun çalışma güvenliği açısından önemi unutulmamalıdır.
b-Bazımodellerde barikatlar makine dairesi içerisinde saklanmaktadır. Bu durumda ilk olarak plakalar sökülüp barikatlar kurulmalıdır.
49- [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]
50-[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG]