600 yıl hüküm süren bir cihan devleti olan Osmanlı'nın en yüksek karar organı (şimdiki bakanlar kurulu) Divan Üyeleri kimlerden oluşmaktaydı?

Name:  divan-i-humayun.jpg
Views: 3216
Size:  7.3 KB

1- Vezir-i Azam (Sadrazam): Veziriazam padişahtan sonra en yetkili devlet adamıdır. Padişah olmadığında ona vekillik eden kişidir. Osmanlı’da en riskli görevdir ki birçok vezirin kellesi gitmiştir.

2-Kubbealtı Vezirleri:
Sadrazamın yardımcısı durumunda olan vezirlerdir. Bunlar Payitahtta yani merkezde görev yaparlar ve en tecrübeli ve yaşça büyük devlet adamlarıdır. Şimdiki müsteşarlara yada bakan yardımcıları gibidirler.

3. Defterdar: Osmanlı’da Anadolu ve Rumeli defterdarı olmak üzere 2 defterdar vardı. Devletin gider ve gelir dengesini onlar tutardı. Şimdiki Maliye Bakanlarına benzetebiliriz.

4. Kazasker:Kadı ve müderrisleri(hakim savcı vb.) atayan devlet görevlisidir. Divanda tartışılan büyük davalara onlar bakardı. Şimdi ki Adalet Bakanı gibi düşünebiliriz.

5. Nişancı: Padişahın ferman ve beratlarına tuğra çeken kişiydi, dış ve iç yazışmaları yürütmekle memurdu. Ayrıca Tapu Kadastro ve tımar toprakları kayıtlarını tutardı. Şimdiki Başbakan Yardımcısı ve içişleri bakanı gibi.

6. Şeyhülislâm:
Dini konularda en yüksek yetkiye sahip devlet görevlisidir. Yapılan ve yapılacak olan herhangi bir işin dine uygunluğunu kontorol eder onaylar veya onaylamazdı. Fetva veren devlet görevlisidir. Kanuni döneminde divanın doğal üyesi olmuşlardır.

Bunlardan başka 17. YY itibaren donanma komutanı olan Kaptan-ı Derya ve dış yazışmalardan sorumlu Reisül Küttab divanın üyesi oldular.