+ Konuya Yorum Yap
Sonuçlar 1 den 2 in 2

Konu: Öğretmenler için Yıl Sonu Yapılacak İşler Madde Madde Sıralı Liste?

                  
   
 1. #1
  Uzman Çavuş
  Katılım Tarihi
  Apr 2011
  Mesajlar
  258

  Öğretmenler için Yıl Sonu Yapılacak İşler Madde Madde Sıralı Liste?
  1.Kaynaştırma öğrencilerinin değerlendirilmesi nasıl olacaktır?

  Kaynaştırma yoluyla eğitim-öğretimlerine devam eden öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrenciler, programında yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

  özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin başarıları, sınav ve performansını belirlemeye yönelik çalışmalar, bireyselleştirilmiş eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir. Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere, başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz. Bu öğrencilerin başarısının tespiti, 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.


  2. 1.2.3. sınıflarda değerlendirme nasıl olacaktır?

  1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.

  3. Kaç tane sınav notu girilecektir?

  4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır. Türkçe,matematik,fen,yabancı dil(6,7,8.sınıflar) derslerinden 3 sınav notu girilecek,diğer derslerden 2 sınav notu girilmesi yeterli olacaktır.

  4.Kaç tane proje notu girilecektir?

  öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. öğrencilerin seçtikleri ders yada derslerine ait proje notları girilecektir.

  5. Proje ve performans görevleri nasıl değerlendirilecektir?

  Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

  6. Kaç tane ders ve etkinliklere katılım puanı verilecektir?

  öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en az bir tane olacak şekilde ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.

  7. Sınavlar yapılırken nelere dikkat edilecektir?

  Bir sınıfta bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

  Derslerin özelliğine göre;

  a) Klasik (Essay) sınav türünde soru sayısının üçten az olmaması,

  b) çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olması,

  c) Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi esastır.

  Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kağıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puanla, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

  8. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinin değerlendirilmesi nasıl olacaktır?

  Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri esas alınarak belirlenir.

  9. Seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler dersine not verilecek mi?

  Seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez. Ancak, öğrencilerin hangi seçmeli dersi aldıkları karne ve diğer kayıtlarda belirtilir.

  10. Sınavlar,projeler ne kadar sürede değerlendirilmelidir?Bu evrakların saklanması gerekli süre ne kadardır?

  öğretmenler; sınavların yapıldığı, projelerin teslim edildiği ve performans görevinin verilen süre içerisinde tamamlandığı tarihten başlayarak en geç on iş günü içinde sonuçları öğrencilere bildirir. Yazılı sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir öğretim yılı saklanır. Verilen puanlar, e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Proje ve performans görevleri, öğretmence değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır.

  öğrencilerin hazırladıkları proje ve performans görevlerinin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır.Uygun görülen projeler, öğrencileri proje yapmaya özendirmek amacıyla sınıf veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.

  11. Not çizelgeleri ne zaman teslim edilecek ve kimlerce imzalanacaktır?

  öğretmenler, her ders için öğrencilere verdikleri puanları e-okul sistemindeki öğretmen Not çizelgesine zamanında işler. Dönem sona ermeden önce okul yönetimince, e-okul sisteminden çıktısı alınan öğretmen Not çizelgesi ilgili öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalanır ve okul müdürü tarafından onaylandıktan sonra dosyasında saklanır.

  12. Davranış notlarının verilmesinde nelere dikkat edilecektir?

  İlköğretim okullarının 1 ve 2 nci dönemlerinde her öğrencinin davranışları, belirlenen ölçütler dikkate alınarak 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda aynı sınıfta ders okutan diğer öğretmenlerin de görüşleri alınarak sınıf öğretmeni tarafından, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise şubede ders okutan ders öğretmenlerince değerlendirilir. Bu değerlendirmede EK-6/3-A'da verilen ölçütler ve ölçek kullanılır.

  öğrenci davranışları 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda "(1) Geliştirilmeli", "(2) İyi", "(3) çok iyi" şeklinde; 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise "(1) Yetersiz", "(2) Geliştirilmeli", "(3) Orta", "(4) İyi", "(5) çok iyi" şeklinde değerlendirilir.

  Davranış ölçütlerine göre öğretmenler tarafından verilen notlar, e-okul sistemine aktarılır. Davranış notu ve puanı hesaplamaları bu sistemde yapılır.

  6, 7 ve 8 inci sınıflarda tüm dersler için, ders okutan öğretmenlerin her bir ölçüte vermiş oldukları notların aritmetik ortalaması alınarak öğrencinin o ölçüte ait dönem notu elde edilir. Her bir ölçütün iki döneme ait notlarının aritmetik ortalaması alınarak ölçütün yıl sonu davranış notu bulunur. Tüm ölçütlerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması alınarak davranış notu; davranış notu 20 (yirmi) ile çarpılarak davranış puanı bulunur. Dönem notu ve davranış notu belirlenirken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

  1 ve 2 nci döneme ait öğrenci davranışlarını değerlendirme sonuçları EK- 6/3-B'ye işlenir, sonuçlar e-okul sistemine girilerek sistemden çıktısı alınan çizelge, öğretmen tarafından dönem sona ermeden 5 (beş) gün önce okul yönetimine teslim edilir.

  öğretmenler, öğrencilerin davranışlarını belirlenen ölçütlere ait açıklamaları da dikkate alarak gözlem yoluyla değerlendirir (Ek-6/3-A). öğrencilerin davranış ölçütlerine ait değerlendirme sonuçları çizelgeye işlenir ve onaylanır (Ek-6/3-B).

  Okul yönetimince, 6, 7 ve 8 inci sınıflara ait öğrencilerin davranış ölçütlerine ait dönem notu, yıl sonu notu ile davranış notu ve davranış puanlarının işlendiği çizelgenin, e-okul sisteminden çıktısı alınır, ders öğretmenlerine imzalatılarak saklanır

  13. Öğrenciyi sınıfta bırakabilir miyim?

  İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki dönem notunun aritmetik ortalaması her ders için 2'den aşağı olamaz. Sınıf seviyesine göre yeterli başarıyı gösteremeyen öğrenciler için sınıf veya branş öğretmenleri, varsa okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve velilerle birlikte öğrenci, okul ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler belirlenir. Gerektiğinde ilköğretim müfettişlerinin rehberliğinden de yararlanılarak kararlaştırılan önlemler uygulanır ve uygulama sonuçları ile ilgili rapor düzenlenir. Alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise şube öğretmenler kurulunda, 4 ve 5 inci sınıflarda şube öğretmenler kurulunun oluşturulamaması hâlinde okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni tarafından karar verilir. Alınan gerekçeli karar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ders Yılı Sonu Şube öğretmenler Kurulu öğrenci Kişisel Değerlendirme Tutanağı (Ek- 9)’a yazılarak e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Tutanağın bir örneği ders yılı sonu şube öğretmenler kurulu karar dosyasında saklanır. Ayrıca veli de bilgilendirilir.
  Bu kararda, oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. Okul kayıtlarına, "Şube öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti" veya "Sınıf Tekrarına Karar Verildi" ibaresi yazılır. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilir.

  Ayrıca İlköğretim Genel Müdürlüğünün 26/05/2009 tarih ve B.08.0.İGM.0.08.04.02.200/ 9102 sayılı yazıları uyarınca da;

  öğrencilerin okulda başarılarının artırılması için eğitim ve öğretimin çocukların bireysel özelliklerine uygun yapılandırılması gerekmektedir. Bu yapılandırmada öğrencilerin; sahip oldukları yetenekler, kişilik özellikleri, bedensel, duygusal ve toplumsal gelişim düzeyleri, genel sağlık durumları ve içinde bulundukları aile ortamı vb. değerlendirilmeli, aynı zamanda şube öğretmenler kurulunda öğrencilerin durumu görüşülürken çocukların okul başarısını etkileyen söz konusu bireysel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

  Sınıf tekrarının öğrencilerin başarısı üzerine etkileri incelendiğinde, öğrencilerin aynı sınıfı ikinci kez tekrar etmelerinin geçici bir iyileşme sağladığı ancak, sınıf tekrar eden bu çocukların düşük başarı ortalamasıyla bir üst sınıfa geçen arkadaşlarından daha da başarısız oldukları görülmektedir. Bu durum çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Diğer taraftan, başarısız öğrenciler için eksik öğrenmelerin telafisinde, öğretim programlarının sarmallık özelliği destek sağlayabilmektedir.

  Bütün bu gerçeklikler dikkate alınarak; sınıf tekrarı kararının çocuk için en iyi seçenek olması halinde verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

  Şube öğretmenler kurulları 08–11 Haziran 2009 tarihleri arasında toplanarak yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirecek, karnelerin verilmesi ve diploma tarihlerinde birliktelik sağlanacaktır. Sınıf tekrarına karar verilecek öğrenciler için İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 47/b maddesinde belirtilen tedbirlerin alındığının ve uygulama raporlarının düzenlendiğinin kontrolü yapılacaktır.

  14. Yıl sonuna yaklaşırken e-okul üzerinden yapılması gereken iş ve işlemler nelerdir?

  Sınıf ve dersine girdiğiniz öğrencilerin ders notları(sayı ve türleri yukarıda açıklandı),davranış notları, okuduğu kitaplar,sınıf gözlem formu,yöneltme öneri formları(şube rehber öğretmenlerince)öğrenci dosya bilgileri,sosyal etkinlik durumları işaretlenip kaydedilir. Gerekli evrakların çıktıları raporlar bölümünden alınarak imzalanıp dosyasında saklanır.

  15. Takdir,teşekkür,başarı ve üstün başarı belgeleri verilirken nelere dikkat edilir?

  "Okul öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca, örnek davranışları ile derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler;

  a) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70. 00-84 .99 olanlar "Teşekkür,"
  b) 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdirname,"
  c) üç öğretim yılının her döneminde üst üste Takdirname alanlar "üstün Başarı"
  ç) üç öğretim yılının her döneminde üst üste Teşekkür ya da dönemlerin herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teşekkür alanlar "Başarı" belgesi ile ödüllendirilir.

  Ayrıca, ilköğretim okullarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın;
  a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren,
  b) çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren,

  öğrenciler "Onur Belgesi" ile ödüllendirilir. 2. #2
  Asteğmen
  Katılım Tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  727  İlkokul 1,2 ve 3. sınıflarda kalma kalktı diye biliyorum..+ Konuya Yorum Yap

Benzer Konular

 1. Nejat İşler
  By Guduuuucan in forum LMNO Harfleriyle Başlayan Biyografiler
  Yanıtlar: 0
  Son Mesaj: 01-04-2011, 10:00 PM
 2. Yanıtlar: 0
  Son Mesaj: 24-03-2011, 09:38 AM

Bu Konu İçin Etiketler

Bookmarks

Mesaj İzinleri

 • Yeni Konu Gönderebilirsiniz
 • cevap gönderebilirsiniz
 • Eklenti Gönderemezsiniz
 • Mesajınızı gönderemezsiniz
 •