1. PROJENİN ADI

Aile Öğretmenliği Projesi (AÖP)

2. PROJENİN AMACI


Projenin temel amacı ilköğretim / ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin ailelerinin eğitime katılımını sağlayarak, okul � aile arasındaki iletişimi sağlamak ve eğitimsel birlikteliği gerçekleştirmek ve öğrencilerin akademik başarılarını arttırmaktır.

3. PROJENİN UYGULAMA YERİ

Bitlis ilindeki bütün ilköğretim (öğretmeni olmayan köyler hariç) ve ortaöğretim kurumları.

4. PROJE YARARLANICILARI

Bitlis il ve ilçelerindeki İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile bu öğrencilerin aileleri.

5. PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI/ÇIKTILARI

Objektif olarak doğrulanabilir göstergeler olan öğrenci notlarındaki artış, başarılı olduğu ders sayısındaki artış, ilimizin SBS, YGS ve LYS sıralamalarındaki yükselişi, uygulanacak projenin çıktılarıdır.

6. PROJENİN GEREKÇESİ

Ülkenin geleceği olan çocukların eğitiminde ailenin, okulun, çevrenin ve öğretmenin etkili olduğu görülmektedir. Aile çocuklarının, yetiştirilmesinden ve sosyal özelliklerinin kazandırılmasından sorumludur.

Öğrencilerin akademik başarılarının istenilen düzeye gelebilmesi ve okul-aile işbirliğinin geliştirilmesi için Aile Öğretmenliği Projesine ihtiyaç duyulmuştur.

7. PROJENİN YÖNTEMİ

İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin aileleri ile iletişimi güçlendirip, ev ve iş ortamlarını görmeye ve okullara yapılan veli ziyaretlerini arttırmaya yönelik çalışmalara dayanır.

Bu amaçla; veli görüşmeleri, gözlem, veli ve öğrenci anket uygulamaları, veli toplantıları, eğitim sunuları, yöntemleri kullanılacaktır. Proje kapsamında Şube Öğretmenler Kurullarında, Öğretmenler Kurulu toplantılarında ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kurulu Toplantılarında projenin işleyişi ve öğrencilere katkıları görüşülecektir. Yapılan uygulamalar, uygulama sonuçları, projenin işleyişi ile ilgili görüş ve öneriler raporlaştırılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

8. PROJENİN ÖZETİ

Öğrencilerin akademik başarılarında okul-aile dayanışmasının çok önemli bir etkiye sahip olduğunu herkesin malumudur. Okul Aile dayanışmasından yeteri kadar verim alınmamaktadır. Bu sebeple hazırlanan Aile Öğretmenliği Projesi (AÖP) ile ilimizdeki ailelerin eğitim sürecine katılımını sağlamak, okul-aile arasındaki iletişim ve eğitsel birlikteliği gerçekleştirmek ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini arttırmak hedeflenmiştir.

Bu hedefe ulaşabilmek için Bitlis RAM Müdürlüğü tarafından çalışmalara başlanmış ve konuyla ilgili bilimsel araştırmalar incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda elde edilen bilimsel veriler değerlendirilmiş ve bu veriler ışığında aile öğretmenliği projesinin alt yapısı oluşturulmuştur. Ayrıca projenin işlerlik kazanabilmesi için çalışma takvimi düzenlenmiş ve bu takvimde yapılması gereken iş ve işlemlere detaylı bir şekilde yer verilmiştir.

Yukarıdaki çalışmalara ilave olarak, öğretmenlerin ev ziyaretleri sırasında dikkat edecekleri hususlar tespit edilmiş, aile ile öğrenciyi tanımaya yönelik anketler düzenlenmiş, aile eğitimi ile ilgili bilgilendirme toplantılarının kimler tarafından nasıl yapılacağı belirlenmiş ve okul yöneticileri tarafından değerlendirme sonuçlarının raporlaştırılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi planlanmıştır.

9. PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI

Aile Öğretmenliği projesi ile ilgili bütün doküman ve sunular, www.bitlismem@gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

Okul yöneticilerine Aile Öğretmenliği Projesi bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.

Okul Yönetimi, öğretmenleri Aile Öğretmenliği Projesi konusunda bilgilendirecektir.

Aile Öğretmeninden beklenen, her aileyi ziyaret etmesidir. Bu amaçla ev ziyaretleri her eğitim öğretim dönemi en az 1er kez yapılacaktır. Ayrıca Aile Öğretmeni çalışan aileleri çalıştıkları mekânlarda da ziyaret edecektir.

Öğrenciler, SBS, YGS ve LYSye yönelik çalışmalarında dershanelerden yararlanmaktadırlar. Bu sebeple, Okul Yöneticileri/Aile Öğretmenleri dershanelerdeki yöneticilerle/öğretmenlerle iletişim kuracak ve öğrencilerin akademik başarıları sürekli izlenecektir.

(Ek 2) Formunun Ev Ziyareti Mümkün Olmayan Aileler bölümünde yerleşim yeri dışında ikamet eden ve özel durumları sebebiyle güçlüklerle karşılaşılabilecek öğrenciler ve aileleri yer alacaktır. Bu gibi aileler ile iletişim araçları kullanılarak irtibat kurulacak ve aile-okul işbirliği sürekli hale getirilecektir.

Aile Öğretmeni tarafından ev ziyareti yapılırken Ev Ziyaretinde Dikkat Edilecek Hususlar (Ek 3 ) göz önünde bulundurulacaktır.

Aile ziyareti sonrasında ailenin Sosyo Demografik özellikleri ile anne ve baba tutumlarına yönelik Ev Ziyaret Değerlendirme Formu (Ek 4) doldurulacaktır. Aile ziyareti akabinde müdahalesinde fayda görülen hususlar geciktirilmeden Okul Yönetimi ve Okul Rehberlik Servisi /Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu ile paylaşılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.

Şube Öğretmenler Kurulu toplantılarında her şube için ayrı zaman diliminde, Okul Yönetiminin düzenleyeceği bir takvime göre, Aile Öğretmenliği Projesinde hedeflenen amaca ulaşmak için her bir öğrenci ve ailenin durumu özenle değerlendirmeye alınacaktır.

Aile Öğretmenliği Projesi, yapılacak her Öğretmenler Kurulu Toplantısında gündeme alınacak, projenin uygulama süreçleri değerlendirilecek, projenin uygulamasında görülen aksaklıklar, yaşanan problemler ve çözüm önerileri rapor halinde üst makamlara iletilecektir.

Projede belirtilen takvim çerçevesinde; Gelişim Dönemleri, İletişim, Anne Baba Tutumları, Verimli Ders Çalışma Yöntemleri, Davranış Problemleri, Ergenlik Dönemi Çatışmaları, Sınav Sürecinde Ebeveyn Olmak, Çatışma Çözme Becerileri konularında aileler bilgilendirilecektir. Her bir konu, okul müdürünün görevlendireceği öğretmenler tarafından ailelere sunu şeklinde aktarılacaktır. Sunu örnekleri www.bitlismem@gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

Okul Müdürlükleri, ders yılı sonunda Aile Öğretmenlerinin yaptığı aile ziyaret sayısını gösteren Aile Öğretmenliği Yılsonu Raporu(Ek 5 )nu Aile Öğretmenlerinden alıp dökümünü yaparak 1 Temmuza kadar il/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ulaştıracaklardır. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okul raporlarının bir örneklerini 7 Temmuza kadar il Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir.

Raporlar,Bitlis Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından il raporu haline dönüştürülecek, Milli Eğitim Komisyonları ve İl Danışma Kurulu Toplantılarında Aile Öğretmenliği Projesinin uygulama sonuçları değerlendirilecektir

10. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE AİT DEĞERLENDİRMELER

Projemizde uygulayıcı konumunda bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Yönetimlerinin görevlerini titizlikle yerine getirmeleri; aile öğretmenlerinin özverili çalışmaları ve ailelerin ortaklığa gönüllü olmaları projenin başarısı için çok önemli destek noktalarıdır. Projenin sürdürülebilir olması:

a) Paydaşların görevlerini gönüllü ve özverili olarak yapmalarına

b) Proje çıktılarının başarı göstergelerine bağlıdır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından proje kapsamında bir sonraki eğitim öğretim döneminde yapılacak uygulamalar planlanırken, okullardan gelen raporlar göz önüne alınacak aksayan ve eksik yönler düzeltilecektir.
11. PROJENİN EKLERİ

ÇALIŞMA TAKVİMİ
EK - 1: AİLE ZİYARET TAKVİMİ
EK - 2: EV ZİYARETİ MÜMKÜN OLMAYAN AİLELER FORMU
EK - 3: EV ZİYARETİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
EK - 4: EV ZİYARET FORMU
EK - 5: AİLE ÖĞRETMENLİĞİ YIL SONU RAPORU