[size=xx-large]Edirne Kapı İ.Ö.O[/size]Bugün Edirnekapı İlköğretim okulu adını taşıyan okul, 1914 yılında Zincirlikuyu Evkaf Nezareti tarafından icar edilen ahşap bir binada Nakşıdil Valide Sultan Mektebi adı ile açılmıştır. Bu okul kız çocuklarına mahsus olarak eğitimine devam etmiştir. 1916 yılında bütün Evkaf okulları Maarif Nezareti idaresine devredildiğinden o tarihten itibaren bu okul da Maarif Nezaretine bağlı olarak faaliyetine devam etmiştir.


1920 yılında okulun bulunduğu bina satıldığından 24 saat zarfında okul boşaltılarak muvakkat bir zaman içinde Zincirlikuyu ve Atikali Paşa ismini taşıyan okula taşınarak burada tedrisatına devam etmiştir. Bu hal bir yıl devam etmiştir. Salmatomruk’ta 1914 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından birtakım şahıslara ait arsa ve binalar satın alınmak suretiyle bir aşhane yaptırılmıştır. I.Cihan harbi çıkınca bu bina hiç yemek pişirilmeden, yurtları Rus istilasına uğrayan muhacırlar ile Fatih yangınına maruz kalan fakir ailelerin iskanına tahsis edilmiştir.


1921 yılında bu aşhanedeki aileler boşaltılarak okul bu binaya nakledilerek tedrisata başlamıştır. Bu binaya 1300 lira harcanarak Maarif tarafından icab eden tadilat yapılmış ve bugünkü şekle konmuştur. Altı sınıf üzerine öğretim yapan bu okul ilk tedrisat kanunu gereğince bilahare beş sınıfa indirilmiştir. Bu okul yalnız kız öğrencilere mahsus iken yine Maarif Vekaleti’nin emirleri üzerine karma eğitime döndürülmüştür.
1932 yılına kadar okul beş sınıflı ve iki şubeli olarak yedi dershaneli olarak faaliyetine devam etmiştir. 1932 yılında muhitteki çocuk yoğunluğu yüzünden okul çift eğitim yapmaya başlamış, bazı yıllar altı sınıf sabah altı sınıf akşam, genelde yedi sınıf sabah yedi sınıf akşam olmak üzere faaliyetine devam etmiştir.

1947 yılına kadar okul yalnız bir başöğretmen tarafından idare edilirken aynı yıl okula bir de yardımcı öğretmen kadrosu verilmiştir. Okulun adı evvelce Naksıdil Valide Sultan mektebi iken bilahare numara verildiğinden 17. İlkokul olarak anılmıştır. Halk arasında da Taş Mektep diye anılmaktadır. 1947 de bütün okullara tekrar isim verilince bu okul da Muallim Naci İlkokulu adını almıştır.
Okul 1948 yılında ikiye ayrılınca sabah öğretim yapan okul Muallim Naci I.İlkokul, akşam öğretim yapan okul Muallim Naci II. İlkokul adını almıştır. 1948-49 ders yılında her iki okul da altı dershaneli olarak faaliyetine devam etmiş, 1949-50 ders yılında ise her ikisi de yedi dershaneli olarak öğretime devam etmiştir.
1972 yılında bugünkü yeni binasına taşınan okul bir süre Edirnekapı Kız Ortaokulu olarak faaliyet göstermiş ardından Edirnekapı İlkokulu adıyla eğitim öğretime devam etmiştir. 1996 yılından itibaren ise 8 yıllık zorunlu eğitim dolayısıyla Edirnekapı İlköğretim Okulu adını almış ve halen bu isimle eğitime devam etmektedir.