Değişken Türleri

Değişkenler, sakladıkları bilgilerin türüne göre değişik şekillerde tanımlanır.
Değişkenler tanımlanırken değişken türü, değişken adından önce yazılmalıdır. Nesne tabanlı programlamada kullanılan değişken türleri ve değer aralıkları tablo 1.1’de verilmiştir. Sadece bu programlama diline ait değişkenler vardır. Bunlar, sbyte, ulong, uint ve ushort değişken türleridir.

Değişken türleri Boyut (Byte) Değer Aralığı
byte 1 0-255
short 2 -32768 - 32767
int 4 -2.147.483.648 - 2.147.483.647
long 8 - 9.223.372.036.854.775.808 -
9.223.372.036.854.775.807
sbyte 1 -128 - 127
ushort 2 0 - 65535
uint 4 0 - 4.294.967.295
ulong 8 0 - 18.446.744.073.709.551.615
float 4 ± 1.5x10-45 - ± 3.4x10
double 8 ± 5.0x10-324 - ±1.7x10 308
char 2 Bir Unicode karakter
string Karakterlerin tümü
decimal 16 ±1.0 x 10-28 to ± 7.9 x 1028
bool 2 True veya False